XVII INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRYSTAL CHEMISTRY, X-RAY DIFFRACTION AND SPECTROSCOPIC STUDIES OF MINERALS

June 20-24, 2011

 
 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Organizing Committee

Chairmen:
S.K. Filatov (St. Petersburg), V.S. Urusov (Moscow)
Co-chairmen:
S.L. Votyakov (Ekaterinburg), S.V. Krivovichev (St. Petersburg)
Secretary:
M.G. Krzhizhanovskaya (St. Petersburg)

E.V. Antipov (Moscow)
L.A. Aslanov (Moscow)
A.I. Bakhtin (Kazaní)
S.V. Borisov (Novosibirsk)
R.S. Bubnova (St. Petersburg)
P.C. Burns (Notre Dame, USA)
E.V. Chuprunov (Nizhniy Novgorod)
W. Depmeier (Kiel, Germany)
E. Tillmanns (Vienna, Austria)
G. Ferraris (Turin, Italy)
O.V. Frank-Kamenetskaya (St. Petersburg)
V.S. Fundamensky (St. Petersburg)
F. Hatert (Liege, Belgium)
N.R. Khisina (Moscow)
S.D. Kirik (Krasnoyarsk)
E.N. Kotelnikova (St. Petersburg)
V.G. Krivovichev (St. Petersburg)
G.A. Krinary (Kazaní)
V.A. Liopo (Grodno, Belarus)
G.N. Lysuk (Syktyvkar)
Yu.B. Marin (St. Petersburg)
P. Paufler (Dresden, Germany)
D.Yu. Pushcharovsky (Moscow)
E.P. Solotchina (Novosibirsk)
S.V. Tzybulya (Novosibirsk)
O.V. Yakubovich (Moscow)

Local Committee: O.S. Grunsky, V.V. Gurzhiy, A.R. Izatulina, N.V. Platonova, S.Yu. Janson

Organizers:
Russian Mineralogical Society (www.minsoc.ru)
Saint Petersburg State University (www.spbu.ru )
The International Union of Crystallography (www.iucr.org )